Thẻ: EXTRA – CYTHALA 75WP ĐẶC TRỊ BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN LÁ KEO